NHỮNG BIỂU MẪU LỆNH KHỞI CÔNG – CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trong quá trình đầu tư, xây dựng một công trình thì việc thông báo chính thức Lệnh khởi công là việc không thể thiếu đối với bất kì dự án nào. Lệnh khởi công qua sự phê duyệt, cho phép của các cơ quan chức năng, của pháp luật nhà nước chính là yếu tố tiên quyết của một buổi lễ khởi công thành công tốt đẹp.


 

Biểu mẫu khởi lệnh công xây dựng công trình là gì?

 

Đây là biểu mẫu pháp lí, sử dụng trong quá trình bắt đầu thi công một công trình xây dựng theo pháp luật của nước ta, thông báo về việc bắt đầu thi công một công trình đã qua phê duyệt của nhà nước, theo Điều 107 Luật Xây dựng 2014 ngày 18/06/2014 về điều kiện khởi công xây dựng quy định. Một biểu mẫu pháp lí cơ bản công bố những nội dung chủ yếu sau : Tên gói thầu, tên dự án, hợp đồng, tên chủ thầu, nhà đầu tư,các bên liên quan, thời gian thi công dự án,…Cũng theo Điều 107 Luật Xây dựng 2014 ngày 18/06/2014 về điều kiện khởi công xây dựng quy định:

 1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:
 2. a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

 

 1. b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;

 

 1. c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;

 

 1. d) Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;

 

đ) Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình;

 

 1. e) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
 2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

 

Biểu mẫu lệnh khởi công

Sau đây là một biểu mẫu lệnh khởi công đơn giản thường được sử dụng trong các công bố các công trình xây dựng :

 

MẪU 1 : Lệnh khởi công xây dựng công trình

 (Lệnh khởi công được đọc trong quá trình diễn ra Lễ khởi công xây dựng công trình nhằm thông báo quá trình bắt đầu xây dựng với đại chúng)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. HCM, ngày x tháng x năm 20xx

LỆNH KHỞI CÔNG

Gói thầu YY

Dự án XX

 

Căn cứ Hợp đồng số … ngày XX/XX/XXXX về việc thực hiện gói thầu … giữa Công ty YYY với Công ty ZZZ – Công ty … -…

Căn cứ Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình “MMM” ngày XX/XX/XXXX

Công ty YYY là Chủ đầu tư của dự án “MMM” phát Lệnh khởi công thi công xây dựng công trình với các nội dung sau:

1/ Tên gói thầu: …..

 

– Giai đoạn X.

2/ Tên dự án: …...

3/ Nhà thầu thi công xây dựng : ……

4/ Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:

….…..

5/ Tiến độ thi công:

…. ngày, bắt đầu từ ngàỵ x/xx/xxxx (Kể cả Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định, không kể thời gian bất khả kháng).

….. căn cứ Lệnh khởi công này để triển khai thi công gói thầu số 3-2 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết.

 

Nơi nhận :

– …

– …

– …

 

KÍ TÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Kí tên, đóng dấu)

MẪU 2 : Thông báo khởi công xây dựng công trình 

(Gửi tới các cơ quan ban ngành liên quan thông báo về việc khởi công xây dựng)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:· UBND xã (phường)………………………………..

· (Phòng quản lý chất lượng xây dựng cấp huyện)………..

· (Cơ quan cấp giấy phép)………………………….

 

 1. Tên chủ đầu tư:…………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ liên hệ:…………………………..

– Số điện thoại:……………………………..

– Cấp quyết định đầu tư (đối với vốn ngân sách nhà nước):…….

 1. Tên công trình……………………………………………………………….

– Địa điểm xây dựng:………………………

– Thuộc dự án nhóm……, tổng mức đầu tư:……………………đồng

– Diện tích xây dựng:……..m2

– Tổng diện tích sàn:………m2

– Số tầng:…………………………

 1. Tên nhà thầu thi công:…………………………………………………………………………….
 2. Hình thức quản lý dự án (Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):………………………………………………………………………………….
 3. Hình thức giám sát thi công (Chủ đầu tư trực tiếp giám sát hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):………………………………………………………………………………………..
 4. Giấy phép xây dựng số:……………./GPXD ngày ………tháng……….năm…………

do…………………………..cấp

 1. Ngày khởi công:……………………………………………………………………………………..
 2. Dự kiến ngày hoàn thành:………………………………………………………………………

 

 

(Chủ đầu tư) xin báo ………………………………………………….để biết và theo dõi.

  

 

………., ngày…… tháng…….năm……..

Chủ đầu tư

(ký tên, đóng dấu)

 

 CÓ thể bạn quan tâm:
TỔNG HỢP NHỮNG BÀI PHÁT BIỂU HAY NHẤT CHO LỄ KHỞI CÔNG

Các biểu mẫu thông báo khởi công trên chính là hai trong nhiều mẫu lệnh khởi công, thông báo xây dựng công trình phổ biến, được sử dụng rộng rãi bởi các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước. Sử dụng các biểu mẫu phù hợp với pháp lí chính là bước thành công đầu tiên trong quá trình bắt đầu xây dựng một công trình. Với một buổi lễ khởi công thành công sẽ bắt đầu một dự án suôn sẻ, thuận lợi cho nhà đầu tư cũng như phía các đối tác khác, công ti xây dựng.

5/5 (2 Reviews)
TOP